سرور مجازی با لوکیسن ها مختلف از قبیل : فرانسه، هلند، اسپانیا، ایتالیا، ایرلند و......

ارائه جهت استفاده در باینانس و ماینینگ

سرور مجازی فرانسه

300,000تومان
ماهانه

سرور مجازی سوئیس

300,000تومان
ماهانه

سرور مجازی هلند

300,000تومان
ماهانه

سرور مجازی ایتالیا

350,000تومان
ماهانه

سرور مجازی ترکیه

450,000تومان
ماهانه

سرور مجازی فنلاند-هرتزنر

450,000تومان
ماهانه

سرور مجازی امارات

325,000تومان
ماهانه

Cpu 1
Ram 1 G
Hdd 30G
IP 1